κρητική λογοτεχνία

Βιβλιογραφία κρητικής λογοτεχνίας (από τον Οδηγό έργων της Κρητικής Λογοτεχνίας 1370-1690 του A.G. van Gemert).

 1. Αλεξίου, Λ. (1955) Λ. Αλεξίου, «Η φυλλάδα του Γαδάρου», Κρητικά Χρονικά 9: 81-118.
 2. Αλεξίου (1954) Στ. Αλεξίου, «Φιλολογικαί παρατηρήσεις εις κρητικά κείμενα», Κρητικά Χρονικά 8: 238-272.
 3. Αλεξίου (1963) Στ. Αλεξίου, Η Βοσκοπούλα. Κρητικό ειδύλλιο του 1600, Ηράκλειο.
 4. Αλεξίου (1964) Στ. Αλεξίου, «Απόκοπος», Κρητικά Χρονικά 17: 183-251.
 5. Αλεξίου (1971) Στ. Αλεξίου, Μπεργαδής. Απόκοπος. Η Βοσκοπούλα, Αθήνα.
 6. Αλεξίου (1980) Στ. Αλεξίου, Β. Κορνάρου Ερωτόκριτος. Κριτική έκδοση, εισαγωγή, σημειώσεις, γλωσσάριο, Αθήνα.
 7. Αλεξίου (1985) Στ. Αλεξίου, Β. Κορνάρου Ερωτόκριτος, ΝΕΒ, Αθήνα.
 8. Αλεξίου – Αποσκίτη (1988) Στ. Αλεξίου – Μ. Αποσκίτη, Ερωφίλη. Τραγωδία Γεωργίου Χορτάτση, Αθήνα.
 9. Αλεξίου – Αποσκίτη (1992) Στ. Αλεξίου – Μ. Αποσκίτη, Γεωργίου Χορτάτση Η ελευθερωμένη Ιερουσαλήμ. Τα ιντερμέδια της Ερωφίλης, Αθήνα.
 10. Αλεξίου – Αποσκίτη (1995) Στ. Αλεξίου – Μ. Αποσκίτη, Ο Κρητικός Πόλεμος (1645-1669) του Μαρίνου Τζάνε Μπουνιαλή, Αθήνα.
 11. Αλεξίου κ.ά. (1975) Στ. Αλεξίου, Α. Gentilini, Μ. Peri, F.M. Pontani, Anonimo Cretese. La Voskopoula, Padova.
 12. de Andres (1967) G. de Andres, Catalogo de los codices griegos de la Real Biblioteca de el Escorial, III: Codices 421-649, Madrid, 155-157.
 13. Αποσκίτη (1987) Μ. Αποσκίτη, Ροδολίνος. Τραγωδία Ιωάννη Ανδρέα Τρωίλου (17ου αιώνα), Αθήνα.
 14. Aposkiti-Stammler (1974) Η. Aposkiti-Stammler, Nathanael-Neilos Bertos. Vindob. hist. gr. 91. Nr. 59, München.
 15. Astruc – Concasty (1960) Ch. Astruc – M.L. Concasty, Catalogue des Manuscrits grecs. Troisième partie. Le Supplement grec, τ. III, Παρίσι.
 16. Bakker (1979) W.F. Bakker, «Οι παλιές εκδόσεις της Θυσίας του Αβραάμ», Ο Ερανιστής 15, 23-74.
 17. Bakker (1991) W. F. Bakker, «Η Θυσία του Αβραάμ στο χειρόγραφο Κόλλυβα», Ελληνικά 40: 417-24.
 18. Bakker – van Gemert (1972) W.F. Bakker – A.F. van Gemert, «The Ρίμα παρηγορητική of Marinos Phalieros. A critical edition with introduction, notes and index verborum», στο: W.F. Bakker -A.F van Gemert – W.J. Aerts (ed.), Studia byzantina et neohellenica neerlandica, Leiden, 74-195.
 19. Bakker – van Gemert (1977) W.F. Bakker – A.F. van Gemert, The Λόγοι διδακτικοί of Marinos Phalieros. critical edition with introduction, notes and index verborum, Leiden.
 20. Bakker – van Gemert (1983) W.F. Bakker – A.F. van Gemert, «Χρονολογικός πίνακας των έργων της κρητικής λογοτεχνίας κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας», Μαντατοφόρος 22: 79-87.
 21. Bakker – van Gemert (1988) W.F. Bakker – A.F. van Gemert, Ιστορία του Βελισαρίου. Κριτική έκδοση των τεσσάρων διασκευών με εισαγωγή, σχόλια και γλωσσάριο, [Βυζαντινή και Νεοελληνική Βιβλιοθήκη 6], Αθήνα.
 22. Bakker – van Gemert (1996) W.F. Bakker – Α.F. van Gemert, H Θυσία του Αβραάμ. Κριτική έκδοση, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο.
 23. Bakker – A.F. van Gemert (1998) W.F. Bakker – Α.F. van Gemert, H Θυσία του Αβραάμ. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο.
 24. Bakker – van Gemert (2002) W.E Bakker-A.F. van Gemert, Θρήνος εις τα Πάθη και την Σταύρωσιν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού ποιηθείς παρά του ευγενέστατου άρχοντος κυρού Μαρίνου του Φαλιέρου, Κριτική έκδοση, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο.
 25. Bancroft-Marcus (1980) R. Bancroft-Marcus, «Georgios Chortatsis and his Works. A critical review», Μαντατοφόρος 16: 31-46.
 26. Bãnescu (1935) Ν. Bãnescu, «Un poème grec vulgaire du moyen-âge: Ο κάτης και οι ποντικοί», στο: Εις μνήμην Σπ. Λάμπρου, Αθήνα, 393-397.
 27. Βασιλείου (1980) Π. Βασιλείου, «Ο αυτόγραφος Θρήνος της Θεοτόκου του Ιωάννη Πλουσιαδηνού», Ελληνικά 32: 267-287.
 28. Βασιλείου (1988) Π. Βασιλείου, «Η πρώτη δημώδης παραλλαγή του μυθιστορήματος «Βαρλαάμ και Ιωάσαφ»», στο: Μνήμη Λίνου Πολίτη, Θεσσαλονίκη, 141-156.
 29. Benešević (1917) V. Benešević, Catalogus codicum manuscriptorum graecorum qui in monasterio Sanctae Catharinae asservantur, III, 1: Codices numeris 1224-2150 signati, Petersburg.
 30. Coxe (1854) Η.Ο. Coxe, Catalogi codicum manuscriptorum Bibliothecae Bodleianae. Pars tertia: codices graecos et latinos Canonicianos complectens, Oxonii.
 31. Dawkins (1929-30) R.M. Dawkins, «A Cretan Apocalypse of the Virgin», Byzantinische Zeitschrift 30: 300-304.
 32. Dawkins (1948) R.M. Dawkins, «Κρητική αποκάλυψις της Παναγίας», Κρητικά Χρονικά 2: 487-500.
 33. Δετοράκης (1977-78) Θ. Δετοράκης, «Περιγραφικός κατάλογος των χειρογράφων των βιβλιοθηκών της πόλεως Ηρακλείου Κρήτης», Επετηρίς Εταιρίας Βυζαντινών Σπουδών 43: 188-229.
 34. Devreesse (1950) R. Devreesse, Codices Vaticani Graeci, III: Codices 604-866, Città di Vaticano.
 35. Δυοβουνιώτης (1922) Κ. Δυοβουνιώτης, «Ιωάννης Μορζήνος», Νέα Σιών 17: 664-65, 711-16.
 36. Follieri (1959) Ε. Follieri, II Teseida Neogreco. Libro 1, Roma-Αθήνα.
 37. van Gemert (1973) A.F. van Gemert, Marinos Falieros en zijn beide lief-desdromen, Amsterdam 1973
 38. van Gemert (1977) A.F. van Gemert, «The Cretan Poet Marinos Falieros», Θησαυρίσματα : 7-70.
 39. van Gemert (1980a) A.F. van Gemert, Μαρίνου Φαλιέρου Ερωτικά Όνειρα. Κριτική έκδοση με εισαγωγή, σχόλια και λεξιλόγιο, [Βυζαντινή και Νεοελληνική Βιβλιοθήκη 4], Θεσσαλονίκη.
 40. van Gemert (1980b) A.F. van Gemert, «Ο Στέφανος Σαχλίκης και η εποχή του», Θησαυρίσματα 17: 36-130.
 41. van Gemert (1982-83) A.F. van Gemert, «To κρητικό ποίημα Βίος του Αγίου και Μεγάλου Νικολάου», Ελληνικά 34: 489-494.
 42. van Gemert (1988) A.F. van Gemert, «Ο κρητικός ποιητής περ Αντρέας Σκλέντζας», Cretan Studies 1: 97-113.
 43. van Gemert (1992) A.F. van Gemert, «Κριτικές και ερμηνευτικές παρατηρήσεις στη Ρίμα Θρηνητική του Πικατόρου», Cretan Studies 3: 97-112.
 44. van Gemert (1993a) A.F. van Gemert, «Η παράδοση της Ρίμας Θρηνητικής του Ιωάννη Πικατόρου», στο: Origini della letteratura neogreca 2, Venezia, 227-241.
 45. van Gemert (1996) A.F van Gemert, «Δύο προβλήματα του Θρήνου του Φαλιέρου», Θησαυρίσματα 26: 79-93.
 46. van Gemert (1997) A.F. van Gemert, «Λογοτεχνικοί πρόδρομοι», στον τόμο: D. Holton (επιμ.), Λογοτεχνία και Κοινωνία στην Κρήτη της Αναγέννησης, Ηράκλειο.
 47. van Gemert (1998) Α.F. van Gemert, «Ο Μαρίνος Φαλιέρος ποιητής», Cretan Studies 6: 221-239.
 48. Giannelli (1950) C. Giannelli, Codices Vaticani Graeci, codices 1485-1683, Vaticano.
 49. Gollob (1903) E. Gollob, Verzeichnis der griechischen Handschriften in Österreich ausserhalb Wiens, Wien.
 50. Ζώρας (1955) Γ.Θ. Zώρας, Δημώδη ποιήματα αγνώστου συγγραφέως, Αθήνα.
 51. Halkin (1983) F. Halkin, Catalogue des manuscrits hagiographiques de la Bibliothèque Nationale d’Athènes [Subsidia hagiographica 66],Bruxelles.
 52. Hunger (1961) H. Hunger, Katalog der griechischen Handschriften der österreichischen Nationalbibliothek I, Codices historici, codices philosophici et philologici, Wien.
 53. Hunger (1992) Η. Hunger, Katalog der griechischen Handschriften der österreichischen Nationalbibliothek III 3. Codices theologici 201-337, Wien.
 54. Jeffreys (1974) E.M. Jeffreys, «Some comments on the Manuscripts of Imberios and Margarona», Ελληνικά 27: 39-49.
 55. Jeffreys (1996) E.M. Jeffreys, «The Manuscripts», στο: Μ. Παπαθωμόπουλος – E.M. Jeffreys, Ο Πόλεμος της Τρωάδος (The War of Troy). Κριτική έκδοση με εισαγωγή και πίνακες. Editio princeps. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης [Βυζαντινή και Νεοελληνική Βιβλιοθήκη 7], Αθήνα, xc-cxii.
 56. Joannou (1962) P. Joannou, Ο Πιστικός Βοσκός. Der treue Schäfer. Der Pastor Fido des G.B. Guarini von einem Anonymus im 17. Jahrhundert in kretische Mundart übersetzt, Berlin.
 57. Κακλαμάνης (1993) Σ. Κακλαμάνης, Γεωργίου Χορτάτση Κατζούρμπος. Η Νέα Σκηνή, Αθήνα.
 58. Κακλαμάνης (1997) Σ. Κακλαμάνης, «Από το χειρόγραφο στο έντυπο: «Θησέος και γάμοι της Αιμιλίας» (1529) (Πίν. 1-18)», Θησαυρίσματα 27: 147-223.
 59. Κακλαμάνης (2000) Σ. Κακλαμάνης, Μοσχολέου Θεολογίτη, Βίος του Αγίου και μεγάλου Νικολάου. Κριτική έκδοση με εισαγωγή, σχόλια και λεξιλόγιο, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα.
 60. Κακλαμάνης (2001) Σ. Κακλαμάνης, «Από το χειρόγραφο στο έντυπο: το παιχνίδι των γραφών. Τα ιδιαίτερα εκδοτικά προβλήματα κειμένων που έχουν παραδοθεί σε χειρόγραφη και έντυπη μορφή», στο: Hans Eideneier κ.ά. (επιμ.), Θεωρία και πράξη των εκδόσεων της υστεροβυζαντινής αναγεννησιακής και μεταβυζαντινής δημώδους γραμματείας. Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου Neograeca Medii Aevi IVa, Αμβούργο 28.-31.1.1999, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 101-186.
 61. Κακουλίδη (1964) Ε.Δ. Κακουλίδη, Νεοελληνικά θρησκευτικά αλφαβητάρια. Διατριβή επί διδακτορία, Θεσσαλονίκη.
 62. Κακουλίδη (1967) Ε.Δ. Κακουλίδη, «Ποιήματα του Ανδρέα Σκλέντζα», Ελληνικά 20: 107-145.
 63. Κακουλίδη (1970) Ε. Κακουλίδη, «Ο Ιωάννης Μορεζήνος και το έργο του. Παράρτημα», Κρητικά Χρονικά 22: 7-78, 389-506.
 64. Καμπούρογλου (1933) Ιδ.Γρ.Δ. Καμπούρογλου, «Έν ελληνικόν χειρόγραφον», Νέα Εστία 13: 462-465.
 65. Κατραμής (1880) Ν. Κατραμής, Φιλολογικά Ανάλεκτα Ζακύνθου, Ζάκυνθος.
 66. Κεχαγιόγλου (1978) Γ. Κεχαγιόγλου, Κριτική έκδοση της ιστορίας Πτωχολέοντος. Θέματα υστεροβυζαντινής λογοτεχνίας, διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη.
 67. Κεχαγιόγλου (1982) Γ. Κεχαγιόγλου, Λαϊκά Λογοτεχνικά Έντυπα. 1 Απόκοπος, Απολλώνιος, Ιστορία της Σωσάννης, Αθήνα.
 68. Κεχαγιόγλου (1988) Γ. Κεχαγιόγλου, «Τρεις αβιβλιογράφητες εκδόσεις του 16ου αιώνα», Τετράδια εργασίας 10: 458-470.
 69. Κεχαγιόγλου (1998) Γ. Κεχαγιόγλου, «Βενετικές, Αθηναϊκές και άλλες «λαϊκές» εκδόσεις έργων της κρητικής λογοτεχνίας», Cretan Studies 6: 145-177.
 70. Κριαράς (1938) Ε. Κριαράς, «Λεηλασία της Παροικίας της Πάρου», Αθηνά 48: 119-162.
 71. Κριαράς (1940) Ε. Κριαράς, «Η Ρίμα Θρηνητική του Ιωάννου Πικατόρου», Επετηρίς Μεσαιωνικού Αρχείου 2: 20-69.
 72. Κριαράς (1955) Ε. Κριαράς, Ιπποτικά Βυζαντινά Μυθιστορήματα, Αθήνα.
 73. Kriaras (1964) Ε. Kriaras, «Der Beitrag einer neuen Handschrift zur endgültigeren Wiederherstellung des Gyparis-textes von G. Hortatsis», Zeitschrift für Balhanologie 2: 88-112.
 74. Κριαράς (1965) Ε. Κριαράς, Ανακάλημα της Κωνσταντινόπολης. Το κείμενο με εισαγωγή, σχόλια και γλωσσάριο, Θεσσαλονίκη, 2η έκδοση.
 75. Κριαράς (1975) Ε. Κριαράς, Γεωργίου Χορτάτση Πανώρια. Κριτική έκδοση με εισαγωγή, σχόλια και λεξιλόγιο, Θεσσαλονίκη.
 76. Krumbacher (1905) Κ. Krumbacher, «Ein vulgärgriechischer Weiberspiegel», Sitzungsberichte der philos.-philol. und der histor. Klasse der Königl. Bayer. Akademie der Wissenschaften 3: 335-433.
 77. Κωστούλα (1991) Δ.Δ. Κωστούλα, Αγάπιος Λάνδος. Γεωπονικόν. Επιμέλεια κειμένου – Εισαγωγή – Σχόλια – Γλωσσάριο, Βόλος.
 78. Λαδάς – Χατζηδήμου (1976) Γ. Λαδάς – Αθ. Χατζηδήμου, Ελληνική βιβλιογραφία. Συμβολή στο δέκατο όγδοο αιώνα. Προσθήκες, διορθώσεις και συμπληρώσεις στην Ελληνική Βιβλιογραφία των Émile Legrand, Louis Petit και Hubert Pernot, B´ Αθήνα.
 79. Λαμπάκης (1982) Στ. Λαμπάκης, Οι καταβάσεις στον Κάτω Κόσμο στη βυζαντινή και στη μεταβυζαντινή λογοτεχνία, Αθήνα.
 80. Λαμπάκης (1993) Στ. Λαμπάκης, «Το ποίημα του Τζαμπλάκου», στο: Origini della letteratura neogreca 2, Venezia, 485-500.
 81. Λάμπρος (1895) Σπ. Λάμπρος, Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους ελληνικών κωδίκων, A´, Cambridge 1895 (repr. Amsterdam 1966).
 82. Λάμπρος (1900) Σπ. Λάμπρος, Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους ελληνικών κωδίκων, Β´, Cambridge 1900 (repr. Amsterdam 1966).
 83. Λάμπρος (1904) Σπ. Λάμπρος, «Σύμμικτα. Δημώδη ελληνικά κείμενα σε κώδικα του Βατικανού», Νέος Ελληνομνήμων 1: 372-3.
 84. Λάμπρος (1907) Σπ. Λάμπρος, «Κατάλογος των κωδίκων των εν Αθήναις βιβλιοθηκών πλην της Εθνικής. Α´: Κώδικες της Βιβλιοθήκης της Βουλής», Νέος Ελληνομνήμων 4: 476-479.
 85. Λάμπρος (1913) Σπ. Λάμπρος, «Το εν Ρώμη Ελληνικόν Γυμνάσιον (Collegio Greco) και οι εν τω αρχείω αυτού ελληνικοί κώδικες», Νέος Ελληνομνήμων 10: 3-32.
 86. Λάμπρος (1922) Σπ. Λάμπρος, «Κατάλογος των κωδίκων των εν Αθήναις βιβλιοθηκών πλην της Εθνικής. Γ´: Κώδικες της Βιβλιοθήκης Αλεξίου Κολυβά», Νέος Ελληνομνήμων 16: 326-337.
 87. Lassithiotakis (1992) Μ. Lassithiotakis, «Apocopos 183-220: Remarques sur l’anticléricalisme de Bergadis», Θησαυρίσματα : 127-147.
 88. Layton (1990) E. Layton, «Zacharias and Nikolaos Kallierges and the first edition of the Apokopos of Bergadis», Θησαυρίσματα 20: 206-17.
 89. Layton (1994) Ε. Layton, The Sixteenth Century Greek Book in Italy. Printers and Publishers for the Greek World. [Library of the Hellenic Institute of Byzantine and Post-Byzantine Studies – No 16], Venice.
 90. Legrand (1880) E. Legrand, Bibliothèque grecque vulgaire, I, Paris.
 91. Legrand (1881) E. Legrand, Bibliothèque grecque vulgaire, II, Paris.
 92. Legrand (1885 I) E. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés en grec par des Grecs aux XVe et XVIe siècles, I, Paris.
 93. Legrand (1885 II) E. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés en grec par des Grecs aux XVe et XVIe siècles, II, Paris.
 94. Legrand (1894 I) E. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par des grecs au dix-septieme siècle, I, Paris.
 95. Legrand (1894 II) E. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par des grecs au dix-septieme siècle, II, Paris.
 96. Legrand (1903a) E. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par des grecs aux XVe et XVIe siècles, III, Paris.
 97. Legrand (1903b) E. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par des grecs au dix-septième siècle, IV,Paris
 98. Legrand (1906) E. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raissonée des ouvrages publiés par des grecs aux XVe et XVIe siècles, IV, Paris.
 99. Legrand (1918) Ε. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raissonée des ouvrages publiés par des grecs au dix-huitieme siècle, I, Paris.
 100. Litzica (1909) C. Litzica, Biblioteca Academiei Romane. Catalogul manuscriptelor grecesti, Bucuresti.
 101. Μανούσακας (1947) M.I. Μανούσακας, «Ανέκδοτα ιντερμέδια του «Κρητικού Θεάτρου»», Κρητικά Χρονικά 1: 525-80.
 102. Μανούσακας (1956) Μ.Ι. Μανούσακας, «Ελληνικά ποιήματα για τη σταύρωση του Χριστού», στο: Mélanges offerts à Octave et Melpo Merlier à l’occasion du 25e anniversaire de leur arrivée en Grèce, tome II, Collection de l’Institut français d’Athènes, Athens.
 103. Μανούσακας (1963) M.I. Μανούσακας, «Η ομιλία του νεκρού βασιλιά. Ανέκδοτο στιχούργημα του ΙΕ´ αιώνα», Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 8: 295-314.
 104. Μανούσακας (1965a) Μ.Ι. Μανούσακας, «Ανέκδοτοι στίχοι και νέος κώδιξ του Ιω. Πλουσιαδηνού», Αθηνά 68: 9-72.
 105. Μανούσακας (1965b) Μ. Μανούσακας, Η κρητική λογοτεχνία κατά την εποχή της Βενετοκρατίας, Θεσσαλονίκη.
 106. Μανούσακας (1995) Μ.Ι. Μανούσακας, Λεονάρδου Ντελλαπόρτα Ποιήματα (1403/1411). Έκδοση κριτική, εισαγωγή, σχόλια και ευρετήρια. Αθήνα.
 107. Μανούσακας-Parlangeli (1954) Μ.Ι. Μανούσακας – Or. Parlangeli, «Άγνωστο κρητικό Μυστήριο των παθών του Χριστού», Κρητικά Χρονικά 8: 109-123.
 108. Manusakas – Puchner (1984) Μ. Manusakas – W Puchner, Die vergessene Braut. Bruchstücke einer unbekannten kretischen Komödie des 17. Jahrhunderts in den griechischen Märchenvarianten vom Typ Aa Th 313c, Wien (Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch- historische Klasse. Sitzungsberichte, nr. 14). Wien.
 109. Martini, Aem. (1902) Aem. Martini, Catalogo die manoscritti greci esistenti nelle biblioteche italiane, II, Milano.
 110. Martini (1976) L. Martini, Στάθης. Κρητική Κωμωδία. Κριτική έκδοση με εισαγωγή, σημειώσεις και λεξιλόγιο, Θεσσαλονίκη.
 111. Martini – Bassi (1906) Aem. Martini – D. Bassi, Catalogus codicum graecorum bibliothecae Ambrosianae, II, Milano.
 112. Μαυρομάτης (1979) Γ. Μαυρομάτης, «Και άλλοι στίχοι της Ρίμας θρηνητικής του Πικατόρου από τη λαϊκή παράδοση», Κρητολογία 8: 121-122.
 113. Μαυρομάτης (1995) Γ.Κ. Μαυρομάτης, Τα περί της ξενιτειάς ποιήματα. Κριτική έκδοση με εισαγωγή, σχόλια και λεξιλόγιο, Ηράκλειο.
 114. Μέγας (1930) Γ.Α. Μέγας, «Ανέκδοτον κρητικόν ποίημα περί του Κάτω Κόσμου», Ημερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος, 509-521 [= Λαογραφία 25 (1967): 634-644].
 115. Μέγας (1954) Γ.Α. Μέγας, Η θυσία του Αβραάμ. Κριτική έκδοσις Γ. Μέγα αναθεωρηθείσα, Αθήνα.
 116. Μέγας (1975) Γ.Α. Μέγας, Γεωργίου Χούμνου Η Κοσμογέννησις. Ανέκδοτον στιχούργημα του ΙΕ´ αιώνος, έμμετρος παράφρασις της Γενέσεως και Εξόδου της Παλαιάς Διαθήκης, Κριτική έκδοσις υπό Γ.Α. Μέγα, Αθήνα.
 117. Μιχαηλίδης (1971-72) Δ. Μιχαηλίδης, «Palamedes rediens. La fortuna di Palamede nel medioevo ellenico», Rivista di studi bizantini e neoellenici 8-9: 271-273.
 118. Mioni (1967) E. Mioni, Bibliothecae Divi Marci Venetiarum codices graeci manuscripti, I: Codices in classes a prima usque ad quintam inclusi, pars prior: classis I – classis II, codices 1-120, Roma.
 119. Mioni (1973) E. Mioni, Bibliothecae Divi Marci Venetiarum codices Graeci manuscripti, III: Codices in classes nonam, decimam, undecimam inclusos et supplementa continens, Roma.
 120. Morgan (1954) G. Morgan, «Three Cretan Manuscripts», Κρητικά Χρονικά 8: 61-71.
 121. Morgan (1960) G. Morgan, «Cretan poetry: Sources and inspirations», Κρητικά Χρονικά 14: 7-68, 203-270, 379-434.
 122. Μοσχονάς (1945) Θ. Μοσχονάς, Κατάλογοι της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης, Α: Χειρόγραφα, Αλεξάνδρεια.
 123. Μπουμπουλίδης (1955a) Φ.Κ. Μπουμπουλίδης, «Δημώδεις μεταβυζαντινοί αλφάβητοι», Επετηρίς Εταιρίας Βυζαντινών Σπουδών 25: 284-305.
 124. Μπουμπουλίδης (1955b) Φ·Κ. Μπουμπουλίδης, Η συμφορά της Κρήτης του Μανόλη Σκλάβου. Κρητικόν στιχούργημα του ΙΣT´ αιώνος, Αθήνα.
 125. Μπουμπουλίδης (1964) Φ.Κ. Μπουμπουλίδης, «Ανέκδοτοι παραλλαγαί δημωδών μεσαιωνικών κειμένων. Α´ Ο κώδιξ ΚΠόλεως 35», Αθηνά 67: 107-144.
 126. Μπουμπουλίδης (1967) Φ.Κ. Μπουμπουλίδης, «Διήγησις της Φουμιστής Βενετίας», Αθηνά 69: 181-190.
 127. Μυστακίδης (1922) Β.Α. Μυστακίδης, «Γλωσσικόν μνημείον του ΙΣΤ’ αιώνος εκδεδομένον-ανέκδοτον», Νέος Ποιμήν 4: 569-593.
 128. Νενεδάκης (1979) A.N. Νενεδάκης, Μαρίνος Τζάνε Μπουνιαλής, Ο Κρητικός Πόλεμος (1645-1669). Έκδοση κριτική, εισαγωγή και επιμέλεια…, Αθήνα.
 129. Ξανθουδίδης (1928) Στ. Ξανθουδίδης, Ερωφίλη, τραγωδία Γεωργίου Χορτάτζη (1600) εκδιδομένη εκ των αρίστων πηγών μετ’ εισαγωγής λεξιλογίου, Αθήνα.
 130. Ξηρουχάκης (1908) Α. Ξηρουχάκης, Ο Κρητικός Πόλεμος (1645-1669) ή συλλογή των ελληνικών ποιημάτων Ανθίμου Διακρούση, Μαρίνου Ζάνου, Trieste.
 131. Olsen (1990) Β. Olsen, «The Greek Translation of Boccacio’s Theseid Book 6», Classica et Medievalia 41: 275-301.
 132. Olsen (1993) Β. Olsen, «The model of the Greek Theseid», στο: Origini della letteratura neogreca 2, Venezia, 313-318.
 133. Omont (1886) H. Omont, Catalogue des manuscrits grecs des départements, Paris.
 134. Omont (1888) H. Omont, Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothèque Nationale, τόμ. 3, Paris.
 135. Παναγιωτάκης (1979) N.M. Παναγιωτάκης, «Νικόλαος Παπαδόπουλος, κρητικός στιχουργός του 16ου αιώνα στη Βενετία», Θησαυρίσματα 16: 113-152.
 136. Παναγιωτάκης (1981) N.M. Παναγιωτάκης, «Ο ποιητής του Ερωτοκρίτου», Πεπραγμένα του Δ´ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (Ηράκλειο, 29 Αυγούστου – 3 Σεπτεμβρίου 1976) 2, Βυζαντινοί και Μέσοι Χρόνοι, Αθήνα, 329-395.
 137. Παναγιωτάκης (1984) N.M. Παναγιωτάκης, «Αντιγραφείς και κείμενα του κώδικα graecus IX. 17. Ανδρέας Σκλέντζας», Αριάδνη 2: 88-125.
 138. Παναγιωτάκης (1987) N.M. Παναγιωτάκης, «Μελετήματα περί Σαχλίκη», Κρητικά Χρονικά 27: 7-58.
 139. Παναγιωτάκης (1991) N.M. Παναγιωτάκης, «Το κείμενο της πρώτης έκδοσης του «Απόκοπου». Τυπογραφική και φιλολογική διερεύνηση», Θησαυρίσματα : 89-209.
 140. Παναγιωτάκης (1993) N.M. Παναγιωτάκης, «Η Παλαιά και Νέα Διαθήκη ποίημα προγενέστερο του 17ου αιώνα», στο: Origini della letteratura neogreca 2, Venezia, 242-272.
 141. Παναγιωτάκης (1998) N.M. Παναγιωτάκης, «Θρήνος του Φαλλίδου του πτωχού», στο: Στέφανος Κακλαμάνης – Γιάννης Μαυρομάτης (επιμ.), Κρητικό Θέατρο. Μελέτες, Στιγμή, Αθήνα: 159-236 (ανατύπωση από: Θησαυρίσματα : 222-289).
 142. Παπαδημητρίου (1896) Σ. Παπαδημητρίου, Ο Στέφανος Σαχλίκης και το ποίημα του «Αφήγησις παράξενος», Οδησσός (στα ρωσικά).
 143. Παπαδόπουλος (1984) Θ. Παπαδόπουλος, Ελληνική βιβλιογραφία (1466 ci. – 1800). Ι. Αλφαβητική και χρονολογική ανακατάταξις, Αθήνα.
 144. Παπαδόπουλος (1986) Θ. Παπαδόπουλος, Ελληνική βιβλιογραφία (1466 ci . – 1800). II. (Παράρτημα) Προσθήκαι – Συμπληρώσεις – Διορθώσεις, Αθήνα.
 145. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς (1886) Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Μαυρογορδάτειος Βιβλιοθήκη (Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, παράρτημα 17ου τόμου), Κωνσταντινούπολις.
 146. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς (1894) Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Ιεροσολυμιτική βιβλιοθήκη ήτοι κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του αγιωτάτου αποστολικού τε και καθολικού ορθοδόξου πατριαρχικού θρόνου των Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης αποκειμένων ελληνικών κωδίκων, τ. II, Sankt-Petersburg.
 147. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς (1901) Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, «Κατάλογος των ελληνικών κωδίκων της εν Μηλέαις βιβλιοθήκης», Επετηρίς του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός 5: 20-74.
 148. Παπαθωμόπουλος (1993) Μ. Παπαθωμόπουλος, «Το στέμμα και η έκδοση της Ιστορίας του Βελισαρίου», Origini della letteratura Neogreca 1, Venezia 1993: 349-57.
 149. Παπατριανταφύλλου-Θεοδωρίδη (1971) Ν. Παπατριανταφύλλου-Θεοδωρίδη, «Ομοιότητες ανάμεσα στον Πιστικό Βοσκό και τον Κατζούρμπο», Ελληνικά 24: 374-378.
 150. Πασχαλίδου-Παπαδοπούλου (1981) Γ. Πασχαλίδου-Παπαδοπούλου, «Η κατάνυξις ωφέλιμος του Μαρίνου Τζάνε Μπουνιαλή», Κρητολογία 12-13: 5-46.
 151. Pecoraro (1978) V. Pecoraro, «Per la storia di alcuni manoscritti greco-volgari appartenuti alla Collezione Saibante di Verona», Θησαυρίσματα 15: 215-27.
 152. Pernot (1910) Hubert Pernot, P. Gentil de Vendosme & Antoine Achélis, Le siège de Malte par les Turcsen 1565, publié en français et en grec d’apres les editions de 1567 et de 1571, Collection de Monuments pour servir à l’etude de la langue et de la litterature néohelléniques. Troisième série, No 2, Paris.
 153. Pernot (1931) H. Pernot, «Ριμάδα κόρης και νιού», στο: Chansons populaires grecques des XVe et XVIe siecles, Paris, 72-87.
 154. Πέττα (1992) Μ. Πέττα, «Δύο στιχουργήματα του Εμμανουήλ Τζάνε Μπουνιαλή», Θησαυρίσματα 22: 258-288.
 155. Philippides – Holton (1996-2000) Dia M.L. Philippides – David Holton με την τεχνική συνεργασία του John L. Dawson, Του κύκλου τα γυρίσματα. Ο Ερωτόκριτος σε ηλεκτρονική ανάλυση, Ερμής, Αθήνα, τόμος Α´ 2000,τόμοι Β’-Δ’ 1996.
 156. Pochert (1991) C. Pochert, Die Reimbildung in der Spät-und Postbyzantinischen Volksliteratur, Köln 1991,133-199.
 157. Πολίτης (1958) Λ. Πολίτης, «Παρατηρήσεις σε κρητικά κείμενα. Η απαρνημένη των Χανιών», Κρητικά Χρονικά 12: 300-305.
 158. Πολίτης (1964) Λ. Πολίτης, Γεωργίου Χορτάτση Κατζούρμπος. Κριτική έκδοση, σημειώσεις, γλωσσάριο, Ηράκλειο.
 159. Πολίτης (1976) Λ. Πολίτης, Βιτσέντζου Κορνάρου Ερωτόκριτος. Ανατύπωση από την έκδοση Στεφάνου Α. Ξανθουδίδου, εισαγωγή Λ. Πολίτης, Αθήνα.
 160. Puntoni (1896) V. Puntoni, «Indice dei codici greci della Biblioteca Estense di Modena», Studi Italiani di Filologia Classica, ΙV: 379-536.
 161. Reinsch (1998) D. Reinsch, «Kodikologisch-Prosopographisches zum Seragliensis graecus 35, στο: Lesarten: Festschrift für Athanasios Kambylis zum 70. Geburtstag /dargebracht von Schülern, Kollegen und Freunden; hrsg. von Ioannis Vassis, Guenther S. Henrich, Diether R. Reinsch. -Berlin [etc.]: De Gruyter: 248-258.
 162. Rostagno – Festa (1893) E. Rostagno – N. Festa, «Indice dei codici greci laurenziani. IV. Ashburnhamiani», Studi italiani di filologia classica 1: 129-232.
 163. Σακκελίων – Σακκελίων (1892) Ι. Σακκελίων και Α. Σακκελίων, Κατάλογος των χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, Αθήνα.
 164. Schartau (1974) Β. Schartau, «Nathanaelis Berti monachi sermones quattuordecim», Cahiers de l’Institut du moyen-âge grec et latin, 12: 11-85.
 165. Spadaro (1990a) G. Spadaro, «La storia di Belisario», Ιταλοελληνικά. Rivista di cultura greco-moderna III: 7-45.
 166. Spadaro (1990b) G. Spadaro, «Graeca Mediaevalia VIII. Observazioni sulla Storia di Belisario», Rivista di studi bizantini e neoellenici n.s. 27: 195-210.
 167. Spadaro (1991) G. Spadaro, «Graeca Mediaevalia VII. Sul testo della ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΒΕΛΙΣΑPIΟY», in: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ. Studi in onore di Rosario Anastasi [Istituto di Studi Bizantini e Neoellenici], volume primo, Catania.
 168. Spadaro (1993) G. Spadaro, «Graeca Mediaevalia X. Note di critica testuale alla Διήγησις του Βελισαρίου», in: Storia e tradizione culturale a Bisanzio fra XI e XII secolo. Atti della prima Giornata di studi bizantini sotto il patrocinio della Associazione Italiana di Studi Bizantini (Napoli, 14-15 febbraio 1992) a cura di Riccardo Maisano, Ιταλοελληνικά. Quaderni- No 3, Napoli.
 169. Spadaro (1994) G. Spadaro, «Graeca Mediaevalia IX. Ancora sul testo della «ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΒΕΛΙΣΑΡΙΟΥ«, in: Scritti classici e cristiani offerti a Francesco Corsaro, Catania.
 170. Spadaro (1994-95) G. Spadaro, «Graeca Mediaevalia XI. Ulteriori contributi al testo della Διήγησις του Βελισαρίου», Δίπτυχα Εταιρείας Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μελετών 6, Μνήμη Bruno Lavagnini: 27-35.
 171. Spadaro (2000) G. Spadaro, «Su alcune precisazioni di critica testuale», στο: Ενθύμησις Νικολάου Παναγιωτάκη, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης – Βικελαία Βιβλιοθήκη Ηρακλείου, Ηράκλειο, 653-660.
 172. Σπυριδάκης (1938-39) Γ.Κ. Σπυριδάκης, «Το άσμα του σεισμού εν Κρήτη», BNJ 15: 58-65.
 173. Spyridon – Eustratiades (1925) Spyridon Lavriotis – S. Eustratiades, Catalogue of the Greek Manuscripts in the Library of the Laura on Mount Athos, with notices from other Libraries [Harvard theological Studies XII], Cambridge Mass.
 174. Stevenson (1885) H. Stevenson, Codices manuscripti Palatini graeci Bibliothecae Vaticanae, Città di Vaticano.
 175. Τερζάκης (1971) Α. Τερζάκης, Βιτσέντζος Κορνάρος, Η Θυσία του Αβραάμ, Αθήνα.
 176. Τσαβαρή (1987) Ι. Τσαβαρή, Ο Πουλολόγος. Κριτική έκδοση με εισαγωγή, σχόλια και λεξιλόγιο, Αθήνα.
 177. Τσαβαρή (1992) Ι. Τσαβαρή, Βαρλαάμ και Ιωάσαφ. Μεταφράζει ο Νικηφόρος Βενετζάς, Ηράκλειο.
 178. Φιλιππίδου (1986) Ντία Φιλιππίδου, Η θυσία του Αβραάμ στον Υπολογιστή. Λεξιλογικοί πίνακες και υφολογικά σχόλια, Ερμής, Αθήνα.
 179. Χατζηγιακουμής (1977) Μ.Κ. Χατζηγιακουμής, Τα μεσαιωνικά δημώδη κείμενα. Συμβολή στη μελέτη και στην έκδοση τους, Αθήνα.
 180. Vejleskov (1998) Ε Vejleskov, Apokopos by Bergadis. A Synoptic Edition with an Introduction, Commentary and Index Verborum. University of Copenhagen. Department of Easteuropean Studies, Ph.D.-Thesis, Copenhagen.
 181. Vincent (1970) A. Vincent, «A manuscript of Chortatses’ «Erophile» in Birmingham», University of Birmingham Historical Journal 12, 2: 261-267.
 182. Vincent (1980) A. Vincent, Μάρκου Αντωνίου Φόσκολου Φορτουνάτος. Κριτική έκδοση, σημειώσεις, γλωσσάριο – Εκδοτική επιμέλεια Θ. Δετοράκη, Ηράκλειο.
 183. Vitti (1960) Μ. Vitti, «II poema paranetico di Sachlikis nella tradizione inedita del cod. napoletano», Κρητικά Χρονικά 14: 173-200.
 184. Wagner (1874) G. Wagner, Carmina graeca medii aevi, Leipzig.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s